ऐन कानुन निर्देशिका

Documents
वीरगंज महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५/०७६ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५-७६.pdf
वीरगंज महानगरपालिका न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र (JURISDICTION) PDF icon न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र (2).pdf
आर्थिक ऐन २०७५/०७६ (संशोधन सहित) PDF icon वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ (संशोधन सहित).pdf
भवन निर्माण मापदण्ड भवन निर्माणर् इजाजत सम्बन्धि कार्यविधि २०७२ PDF icon mapdand naksa2072.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ कार्यपालिकाबाट स्विकृत २०७४।१२।२३ PDF icon शिक्षा नियमबली २०७४.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७२ PDF icon Social-Security-Karyabidhi-2072.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ PDF icon public-procurement-rules-2064.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ PDF icon public-procurement-act-2063.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ PDF icon Local_self_governance_act_2055.pdf