FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

Documents
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ PDF icon बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
भोजपुरी प्रतिस्ठान ऐन-२०७६ PDF icon भोजपुरी प्रतिस्ठान ऐन-२०७६.pdf
वीरगन्ज महानगरपालिकाको बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधिन २०७७ PDF icon वीरगन्ज महानगरपालिकाको बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापद.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon आर्थिक एेन.PDF
विनियोजन ऐन २०७७ PDF icon विनियोजन ऐन.PDF
वीरगंज महानगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सामूहिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सामूहिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका Final.pdf

Pages